ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)များခေါ်ယူခြင်း

 

 

   
   
   

 

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဒီဇယ်ဆီ(၆၄၀၀)ဂါလန်အတွက်

တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

 

 

 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)များခေါ်ယူခြင်း

 
   

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

ကမ္ဘာ့ရေနေ့ အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်း ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲဖိတ်ခေါ်ခြင်း

    

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

Tender No.3(Q)2022 - 2023 တွင် ကျပ်(၂၀)သန်းမှ ကျပ်(၂၀၀)သန်းအထိ

သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့်ဝယ်ယူမည့် ဒီဇယ်ဆီ(၂၈၀၀)ဂါလန်အတွက်

တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
   

 

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
   

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
   

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)များခေါ်ယူခြင်း