ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း

- ကမ်းပါးမြေပြုပြင်ခြင်း(၃၁၀၀)ပေ
- Steel Cable Groyne (၂၀၀ ပေ×၈ ခု)
- Steel Cable Groyne (၁၅၀ ပေ×၂၄ ခု)
- ဝါးဖောင်ပြုလုပ်ခြင်း(၅၀ ပေ×၃၀ ပေ)