(၁၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ညောင်တုန်းမြို့ မြစ်ကမ်းပါး ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း စီမံကိန်း လူထုတွေ့ဆုံပွဲ