ပိုဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဌာနတွင်းသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃)

            ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ (၂၄-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၃၁-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဌာနတွင်းသင်တန်း၊                        အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃) အား ရန်ကုန်နောက်ချန်ရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။