ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ ၁/၂ (ရေဘက်လုပ်ငန်း)

ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း(၁/၂၀၂၃)