ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၁/၂ (ရေဘက်) ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား