အရုဏ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်

အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်းရေးဦးစီးဌာနသို့

(၂၇-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လာရောက်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား